Telefon:
0242 512 73 20
Sosyal Sayfalar:
Rezervasyon
Lütfen 18 yaşından küçük çocukların bir büyüğün gözetiminde olmadan bu otelde konaklayamayacağını unutmayınız.
Rezervasyon

Bir Cennet Alanya

Alanya Kuzeyinde Toros Daðlarý Güneyinde Akdeniz’in bulunduðu küçük bir yarýmada üzerinde kurulmuþtur. Antik çaðda Pamfilya ve Klikya arasýndaki çizgide yer aldýðý için bazen Pamfilya bazen de Klikya olarak anýlmýþtýr. 
 

 
Alanya'nýn ilk iskaný ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadýr. Prof Dr Kýlýnç KÖKTEN ‘in 1957 yýlýnda Kent merkezine 12 Km uzaklýkta yer alan Kadýini Maðarasýnda yaptýðý araþtýrmalar, bölge tarihinin Üst Paleolitik (M.Ö.20,000,-17,000,) dönemine kadar uzandýðýný göstermektedir.

Alanya’nýn ilk kez ne zaman ve kimler tarafýndan kurulduðu henüz bilinmemektedir. Kentin bilinen en eski adý Korakesium dur. Bizans döneminde ise Kalanoros ismi verilmiþtir. 13, YY da Anadolu Selçuklu Hükümdarlarýndan 1, Allaaddin Keykubat’ýn (1200-1237) kaleyi almasý ile þehrin ismini Alaiye olarak deðiþtirmiþtir. 1935 yýlýnda Kenti ziyaret eden Atatürk ise Alanya adýný vermiþtir. (Korekesium’dan Ýlk kez bahseden M.Ö.4, Yüzyýl antik coðrafyacýlarýndan Scylax’dýr Bu dönemde bölge Anadolu’nun önemli bir bölümünü istila eden Perslerin egemenliði altýndadýr. Daha sonra ünlü antik çað yazarý Strabon, Piri Reis, Seyyep, Ýbn-i Batuta ve Evliya çelebi bölgeyi gezen seyyahlar olup eserlerinde kentten bahsetmektedirler. 

Bölgenin ilk çaðlarý ve Bizans dönemi hakkýnda fazla bilgimiz yoktur.M.S.7.yüzyýlda arap akýnlarý sýrasýnda kent savunmasý daha da önem kazanmýþ,akýnlara karþý korunmak amacýyla kale yapýmlarýna öncelik verilmiþtir.Bu nedenle Alanya ve çevresindeki pek çok kale ve kilise M.S.6 ve 7.yüzyýla tarihlenmektedir.

Anadolu Selçuklu hükümdarlarýndan 1. Alaaddin Keykubad, Alanya kalesinde hüküm süren ve hristiyan sülalelerinden olan Kyr Vart’ ý 1221 yýlýnda yenilgiye uðratarak Kaleyi ele geçirmiþtir. Hükümdar kendi adýna burada bir saray yaptýrmýþtýr.Selçuklu’lar baþkent Konya’nýn yanýsýra Alanya’yý ikinci bir baþkent ve kýþlýk merkez olarak kullanarak imar faaliyetlerinde bulunmuþlardýr.

1243’deki Moðol saldýrýlarý 1277’de Mýsýr Memlüklerinin Anadolu’ya girmeleri Selçuklularý yýpratmýþ, 1300 yýlýnda Selçuklu Devleti parçalanmýþ ve bölge Karamanoðullarý tarafýndan beþbin altýn karþýlýðýnda Memlük Sultanýna satýlmýþ daha sonra 1471 yýlýnda Fatih Sultan Mehmet zamanýnda Osmanlý Devleti sýnýrlarý içerisine alýnmýþtýr.

Alanya, Tarsus ile birlikte 1571 yýlýnda Kýbrýs eyaletine baðlanmýþ,1864 yýlýnda ise,Konya vilayetinin sancaðý olmuþtur. 1868 yýlýnda Antalya’ya baðlanmýþ, 1871 yýlýnda bu ilin ilçesi olmuþtur


kampanyalar

30-11-2013

Bir Cennet Alanya

Alanya Kuzeyinde Toros Daðlarý Güneyinde Akdeniz’in bulunduðu küçük bir yarýmada üzerinde kurulmuþtur. Antik &


01-03-2013

Gece Hayatı

Alanyada güneþin batýþý yeni bir yaþamýn müjdesini veriyor ve gece yaþamý güneþ yeniden doðuncaya kadar sürüyor...